Verantwoordelijke persoon
Veilig Holtenbroek beschrijft in deze verklaring hoe zij met de door aanmelder beschikbaar gestelde gegevens omgaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veilig Holtenbroek verwerkt uw persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw gegevens worden verkregen via het aanmeldformulier op het moment dat u zich aanmeldt voor deelname aan de buurtpreventie groepen in Holtenbroek via onze website www.veilig-holtenbroek.nl.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom hebben we gegevens nodig
Veilig Holtenbroek verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. Uitvoering van de overeenkomst met uw registratie;
 2. Gerechtvaardigd belang (zoals analyse en onderzoek);
 3. Datgene waarvoor we uw toestemming hebben.

  Veilig Holtenbroek verwerkt dit voor de volgende doeleinden:
  Buurtpreventie:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of welkomstmail.
 • Uitvoering van de dienstverlening van Veilig Holtenbroek, inclusief ontwikkeling en verbetering daarvan.
 • U te informeren over wijzigingen of ontwikkelingen binnen de buurtpreventie.
 • U toe te kunnen voegen aan de buurtpreventie groep aan de hand van uw mobiele telefoonnummer.
 • Uw adres te kunnen verifiëren ten behoeve van uw aanmelding voor deelname aan de buurtpreventie groep in uw eigen woonwijk.

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Veilig Holtenbroek zal een kopie van uw persoonsgegevens bewaren in haar administratie welke verstrekt zijn via het aanmeldformulier. Deze zullen alleen gebruikt worden voor herstel van uw aanmelding in geval van
calamiteiten.
Indien u uw deelname aan de buurtpreventie beëindigd kunt u Veilig Holtenbroek hiervan op de hoogte brengen en verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Delen met derden
Algemeen

 1. Uw persoonsgegevens worden niet voor marketing- of andere doeleinden gebruikt, tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
 2. Alleen als we ertoe verplicht zijn volgens de Nederlandse wetgeving, bij juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties moeten we uw persoonlijke gegevens vrijgeven.
 3. Ook wanneer de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of het openbaar belang in het geding komt, moeten we uw gegevens vrijgeven.
 4. In geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van onze organisatie dragen wij uw gegevens over aan deze betrokken partij, maar enkel met het doel waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd.

  Buurtpreventie
  Veilig Holtenbroek verstrekt uw gegevens alleen aan de beheerder van de buurtpreventie groep in uw eigen woonwijk welke genoodzaakt is om uw aanmelding te verwerken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  In kaart brengen websitebezoek
  Veilig Holtenbroek gebruikt geen cookies.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
  inzage, correctie of verwijdering sturen via ons contactformulier.

  Indien u verzoekt om uw gegevens te verwijderen heeft dit automatisch tot gevolg dat uw deelname aan de buurtpreventie groep wordt beëindigd. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u bij een dergelijk verzoek eerst telefonisch benaderen ter verificatie van het verzoek.

  Beveiliging
  Veilig Holtenbroek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
  neem dan contact op via ons contactformulier.

  Klachtenprocedure
  Indien u een klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u dit via ons contactformulier kenbaar maken.

  Veilig Holtenbroek houdt hierbij de wettelijke regelgeving in acht.